ПОЛОЖЕННЯ Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Потіївської сільської ради

Дата: 24.03.2023 14:13
Кількість переглядів: 200

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                            рішенням сесії сільської  ради

                                                                                                                          від              р. №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території

  Потіївської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

1. Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами  на території територіальної громади Потіївської сільської ради (далі - Положення) розроблено на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067, врегульовує відносини, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами на території сільської ради.

 

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет  Потіївської сільської  ради;

демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення спеціальної конструкції разом з основою від місця її розташування та транспортування у місце її подальшого зберігання;

договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу – договір між виконавчим комітетом сільської ради та розповсюджувачем реклами, укладений на підставі рішення виконавчого комітету сільської  ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, у якому визначаються права та обов’язки сторін;

договір про тимчасове користування місцями для розміщення рекламного засобу (пріоритету) – договір між виконавчим комітетом сільської ради та заявником (юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, яка подала заяву щодо отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами), у якому визначаються права та обов’язки сторін;

договір на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) - договір між власником місця розташування рекламного засобу та розповсюджувачем реклами щодо розміщення мобільної (переносної) рекламної конструкції, яка встановлюється на вулиці тільки під час роботи розповсюджувача реклами та у безпосередній близькості від його місця розташування;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Потіївської сільської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах території Потіївської сільської  ради,  що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого у встановленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття виконавчим комітетом Потіївської сільської ради рішення про відмову у продовженні дозволу або його скасування;

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

штенедер - мобільна (переносна) рекламна конструкція, яка встановлюється на вулиці тільки під час роботи особи-розповсюджувача реклами та у безпосередній близькості від її місця розташування.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України „Про рекламу”.

 

ІІ. Порядок надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

3. Зовнішня реклама розміщується на території територіальної громади Потіївської сільської ради на підставі рішення виконавчого комітету Потіївської сільської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Плата за видачу зазначених дозволів не справляється.

4. Рекламний засіб не вважається самовільно встановленим протягом часу розгляду заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження дії дозволу до моменту прийняття виконавчим комітетом Потіївської сільської ради відповідного рішення за такою заявою.

5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території  Потіївської сільської громади.

6. Повноваження щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в  межах території селищної ради здійснює виконавчий комітет Потіївської сільської  ради (далі - робочий орган).

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

7. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання, у разі потреби, розповсюджувачам зовнішньої реклами містобудівних умов та обмежень на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка проектів рішення виконавчого комітету сільської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

- видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради;

- надання дозволів на розміщення штендерів;

- укладення договорів про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу; договорів на розташування тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів); про тимчасове користування місцями для розміщення рекламного засобу (пріоритету);

            -  ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів.

- організація інвентаризації рекламних засобів та у разі необхідності, підготовка документів для проведення демонтажу рекламних засобів у встановленому порядку;

- організація розміщення соціальної реклами серед розповсюджувачів в порядку, визначеному п. 36 цього Положення;

- проведення розрахунку розміру плати за користування місцями, які надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

8. Для одержання дозволу заявник подає заяву за формою, установленою Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 р.

До заяви додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

9. За наявності документів, передбачених пунктом 8 цього Положення, заява протягом трьох днів з дати її надходження, реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою, установленою Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 р.

Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.

Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за установленою формою та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно його погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган  протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

10. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

- продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, керівник робочого органу письмово повідомляє про це заявника.

11. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

12. Протягом строку, зазначеного у пункті 10 цього Положення, заявник оформляє обидва примірники дозволу та подає керівнику робочого органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір про тимчасове користування місцями для розміщення рекламного засобу (пріоритету), за формою згідно додатку 1 до цього Положення.

Протягом строку, передбаченого пунктом 10 цього Положення, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої рішенням сесії сільської  ради.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 10 цього Положення, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої рішенням сесії сільської  ради.

Протягом п’яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати відповідно до укладеного договору.

13. Під час подання заяви або оформлення примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за установленою формою.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

14. У разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 15 цього Положення, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

15. Дозвіл погоджується з:

Потіївської сільської радою - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

органом виконавчої влади (відділ містобудування Житомирської РДА) - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Зазначені вище органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

16. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними у пункті 15 цього Порядку, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

17. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

18. Робочий орган протягом не більш п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету сільської ради пропозиції та проект відповідного рішення з врахуванням Закону України „Про рекламу”.

19. Виконавчий комітет сільської ради приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається в робочому органі для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Рішення про відмову у наданні дозволу робочим органом надсилається заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття.

20. Одночасно із видачею дозволу між робочим органом та заявником укладається договір про надання в користування місць для розміщення рекламного засобу за формою згідно додатку 2 до цього Положення.

21. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

22. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

23. Дозвіл надається строком на два роки, якщо менший строк не зазначено у заяві.

24. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

25. У процесі надання дозволів тендери (конкурси) не проводяться.

26. Розміщення штендерів відбувається на підставі укладених договорів на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) за формою згідно додатку 3 до цього Положення.

Для укладення договору на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) заявник подає заяву за формою, установленою Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 р.

До заяви додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

27. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6х9 сантиметрів).

28. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додасться:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

29. Робочий орган протягом не більш п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

30. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.

У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється власником цього рекламного засобу відповідно до договору, укладеного із робочим органом.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця.

Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

31. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше, ніж за два місяць до закінчення строку дії дозволу.

Продовження дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

32. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб; оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних  осіб-підприємців;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів здати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується у журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

33. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі: рішення виконавчого комітету сільської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців, не переоформлення дозволу в установленому порядку та у випадках передбачених договором про надання в користування місць для розміщення рекламного засобу.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

34. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному сесією сільської ради, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися в залежності від змісту реклами.

35. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 40, 48-53 цього Положення;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

36. Соціальна реклама у межах 10 % площі поверхонь рекламних засобів, на розташування яких одержав дозвіл розповсюджувач зовнішньої реклами, розміщується ним безкоштовно.

При розміщенні соціальної реклами робочий орган за 10 робочих днів до дати експонування подає розповсюджувачу лист-звернення про розміщення соціальної реклами, копію макету цієї реклами з розміром поверхні та копію рішення виконавчого комітету про розміщення соціальної реклами з зазначенням терміну експонування.

37. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

- методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками.

38. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним органом у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

39. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби має відповідати вимогам чинного законодавства України.

40. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

41. Демонтаж спеціальних конструкцій є засобом усунення порушень порядку розміщення реклами на території Потіївської сільської ради відповідно до діючих на момент демонтажу нормативно-правових актів та формою самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України.

42. Демонтаж та наступне зберігання спеціальної конструкції не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади .

43. Демонтаж рекламного засобу проводиться силами КП «ДОБРОБУТ 2021».

У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник спеціальної конструкції, представники служб, що експлуатують інженерні мережі.

Демонтаж рекламного засобу здійснюється у наступних випадках:

а) в разі неможливості встановити власника (законного користувача) рекламного засобу, у тому числі у випадках відсутності маркування на рекламному засобі, а також при виявленні безхазяйних рекламних засобів;

б) в разі виявлення самовільно розміщених рекламних засобів;

в) в разі, коли термін дії дозволу на розміщення рекламного засобу закінчився і не був продовжений;

г) в разі, коли технічний стан рекламного засобу створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам;

ґ) в разі невідповідності технічних характеристик рекламного засобу  та місця його встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

д) в інших випадках, передбачених договором про надання в користування місць для розміщення рекламного засобу і є єдиними для всіх розповсюджувачів реклами.

Демонтаж рекламного засобу здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради.

Демонтаж самовільно встановленої спеціальної конструкції для розміщення рекламного засобу, власник якої встановлений, здійснюється у порядку, передбаченому договором про надання в користування місць для розміщення рекламного засобу або на підставі рішення суду.

44. Демонтаж спеціальної конструкції для розміщення рекламного засобу, власник якої уклав договір з робочим органом, здійснюється на умовах визначених договором.

45. Про проведений демонтаж спеціальної конструкції складається акт проведення демонтажу спеціальних конструкцій, який підписується працівниками КП «ДОБРОБУТ 2021» та іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу.

До акта додається в обов’язковому порядку фото фіксація місця розташування спеціальної конструкції до і після демонтажу.

Акт проведення демонтажу складається у 2-х примірниках, один з яких залишається КП «ДОБРОБУТ 2021», другий передається власнику демонтованої спеціальної конструкції одразу після складання такого акта у випадку його присутності.

У разі відсутності власника спеціальної конструкції або його відмови від підписання акта демонтажу, про що робиться відповідна відмітка, другий примірник акта у 5 (п’яти) денний термін надсилає поштою за місцезнаходженням власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження).

Якщо місцезнаходження власника невідоме, КП «ДОБРОБУТ 2021»  в  цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження спеціальної конструкції органи внутрішніх справ.

Після проведення демонтажу складається наступний комплект документів:

- акт виконаних робіт з демонтажу спеціальної конструкції із зазначенням характеру робіт та їх вартості;

- калькуляція вартості витрат за виконані роботи по демонтажу.

46. Компенсація витрат КП «ДОБРОБУТ 2021», яке проводило демонтаж спеціальної конструкції, покладається на власника (законного користувача) демонтованої спеціальної конструкції на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт по демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку у 5 (п’яти) денний термін з дати демонтажу.

Власник спеціальних конструкцій може повернути собі демонтовані спеціальні конструкції після звернення до КП «ДОБРОБУТ 2021» на підставі таких документів:

а) заяви на ім'я керівника робочого органу про повернення демонтованої спеціальної конструкції;

б) документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію;

в) документа, що підтверджує оплату витрат КП «ДОБРОБУТ 2021», пов'язаних з демонтажем спеціальних конструкцій, транспортуванням та їх зберіганням;

47. Облік і тимчасове зберігання демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється у встановленому порядку КП «ДОБРОБУТ 2021».

Демонтована спеціальна конструкція зберігається на території КП «ДОБРОБУТ 2021».

Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів, власники яких не звернулись за їх поверненням або не сплатили вартості демонтажу, доставки та зберігання, таке майно визнається безхазяйним і переходить у власність територіальної громади Потіївської сільської ради в порядку, визначеному законодавством.

48. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

49. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

50. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

51. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

52. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з превентивним відділом Нацполіції.

53. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

54. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами сільська рада звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

55. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

 

ІІІ. МЕТОДИКА

 розрахунків та розміру плати за тимчасове користування місцями розташування об’єктів зовнішньої реклами на території  Потіївської сільської  ради

 

         56. Розмір плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу  визначається при укладанні договору (типова форма договору в додатку) між виконавчим комітетом Потіївської сільської   ради та розповсюджувачем зовнішньої реклами і складається з  базового тарифу, площі місця розташування та коригуючих коефіцієнтів, на які послідовно перемножується базовий тариф.

         57. Плата за право тимчасового  користування місцем розташування рекламного засобу здійснюється щомісячно до 25 (двадцять п’ятого) числа місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата, шляхом перерахування через банківські установи відповідних коштів до місцевого бюджету на вказаний "Власником" рахунок поточного місяця або одноразово на термін дії дозволу.

         58. Плата за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами обчислюється за наступними  формулами:

для наземного та дахового рекламного засобу:

П = Бр × Км× К ф × S де :

П – річна плата за тимчасове користування місцем користування, (грн.);

Бр – базовий розмір плати за 1 кв. м. площі місця розташування рекламного засобу, який дорівнює базовій вартості 1 кв. м. та становить 50 грн.

Км – сталий  коефіцієнт містобудівної цінності території , який дорівнює 1,6

Кф – коефіцієнт функціонального призначення; (комерція – 2,0).

          У разі користування місцем розміщення зовнішньої  реклами більше або менше одного року річна плата (П) ділиться на 12 і перемножується на коефіцієнт терміну користування місцем (відповідна кількість місяців)

S – площа місця розташування рекламного засобу, згідно п. 34 Положення.

для не наземного рекламного засобу:

П = М × S × Бр × Кмр × Кs, де:

П – річна плата за тимчасове користування місцем розташування (грн.);

М – кількість місяців розташування рекламного засобу;

S – площа рекламного засобу (кв.м.)

Бр – базовий розмір плати за 1 кв. м. площі місця розташування рекламного засобу, який дорівнює базовій вартості 1 кв. м. та становить -  30 грн.

Кмр – коефіцієнт, який в залежності від місця розташування  (вулиці) рекламного засобу становить:

- вул. Головна, вул Центральна– Кмр – 1.0;

- інші вулиці та території – Кмр – 0.5;

Кs – коефіцієнт, який в залежності від площі рекламного засобу становить:

S – до 2 кв. м. –  Кs = 2.0

S – від 2 до 6 кв. м. –  Кs = 1.6

S – від 6 до 12 кв. м. –  Кs = 1

S – від12 до 30  –  Кs = 0.5”

         Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не залежить від змісту реклами.

         59. У разі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах комунальної власності відповідні договори на розміщення зовнішньої реклами договори оренди укладаються з балансоутримувачем комунального майна.

 

         60.  Контроль за своєчасністю та повнотою сплати за розміщення об’єктів зовнішньої реклами покладається на фінансовий відділ Потіївської сільської ради.

         61. Нарахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу здійснюється з моменту реєстрації дозволу робочим органом виконавчого комітету сільської  ради.

         62.У випадку короткострокового використання рекламного засобу (менше 1 року)  оплата визначається відповідно до кількості місяців, протягом яких буде     використовуватися рекламний засіб.

          63. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за  тимчасове   користування місцем розташування рекламного засобу у разі відсутності об’єкта   зовнішньої реклами.

         64. Потіївської сільської рада може переглядати тарифи, залежно від умов розвитку рекламного ринку в Житомирському районі.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Додаток 1

до положення

 

(зразок)

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _______________________________________________________________________
                                   (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої ___________________________________________________________________________________
                                             реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
                                                (для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
________________________________________________________________________________
                                                                 місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою _____________________________________________________________________________
                                             (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
                                                                                   (літерами)

Перелік документів, що додаються
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 


М. П. 

 

                                                       

 

 

 

 

Додаток 2

до положення

                   

 

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
                                                                        (дата видачі)
_____________________
____________________________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
_____________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
_____________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
_____________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу
_____________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

       

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015}

                                                                            Додаток  3

                                                                                          до рішення  сільської  ради

                                                                                                                          від                   р. №

 

П Р И М І Р Н И Й   Д О Г О В І Р

на право тимчасового використання  місць, які перебувають у комунальній власності,  для розташування спеціальних конструкцій

 

 

 

 

с. Потіївка

« ___ »  ____________ 20__ року

 

Потіївська сільська рада (надалі – «сільська рада»), в особі сільського голови ________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», з однієї сторони, та __________________________________________________________________________________ (надалі – «Користувач»), з другої сторони, разом іменуються «Сторони», керуючись Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2003р. №2067 та Порядком надання в користування місць, які перебувають в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (надалі – Порядок), затвердженого рішенням Потіївської сільської ради  від «              № , уклали даний Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1. Сільська рада надає Користувачу на підставі рішення Виконавчого комітету Потіївської сільської  ради від _____________. №__ та  додатку до нього, а саме: Дозволу на розміщення зовнішньої реклами №__ (надалі – Дозвіл) –  у тимчасове платне користування місце площею ____ м2 з металоконструкції, а саме: щит біг – борд розміром _____м, опори колони конструкції ___________________, конструкція щита _______м, які складають __________________________ за адресою: с.___________________, вул._______________,  що перебуває у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами згідно зі схемою (ескізом з конструктивним рішенням рекламного засобу, фотокарткою чи комп’ютерного маркету) місця з фрагментом місцевості (розміром не менше як 6х9см), на якому планується розташування рекламного засобу в межах території  Потіївської сільської  ради, на строк зазначений у Дозволі.

Примітка: Дозвіл надається строком на 5 (п’ять) років, якщо менший строк не зазначено у заяві згідно п.23  Постанови КМУ «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003р. №2067 із змінами та доповненнями. 

1.2. Терміни «Спеціальні конструкції», «Рекламні засоби», «Місце розташування рекламного засобу», «Дозвіл» та інші вживаються у значенні, визначеному Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Потіївської сільської  ради, затвердженими рішенням Потіївської сільської ради від       року № .

1.3. Користувач використовує надане місце за цільовим призначенням, сплачує вартість користування місцем з дня отримання пріоритету або Дозволу на розміщення зовнішньої реклами та звільняє у триденний термін місце, якщо термін дії Дозволу закінчився (припинений).

1.4. До отримання Користувачем Дозволу Сільська рада надає Користувачу за його заявою пріоритет на місце розташування рекламного засобу.

1.5. За встановлений Сільською радою пріоритет Користувач справляє плату за тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами.

1.6. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами та встановлені пріоритети є невід’ємною частиною цього Договору.

1.7.  Місце передається Користувачу згідно Акту прийому-передачі та надається для розташування тільки тих спеціальних конструкцій, які вказані у Додатку № 1  до цього Договору.

 

2.  Строк  дії  Договору

2.1. Цей Договір набирає чинності з «___»__________ 20__ року та діє по «___»__________ 20__ року згідно Дозволу на розміщення зовнішньої реклами №___.

2.2. Цей Договір може бути пролонгований на тих самих умовах тільки за письмовою угодою Сторін.

Користувач має пріоритетне право на пролонгацію цього Договору у випадку належного виконання всіх його умов.

 

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Сільська рада має право:

3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням Користувачем чинного законодавства з питань зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами на території Потіївської сільської ради та вимог цього Договору.

3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій Користувачем.

3.1.3. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку та зобов’язати  Користувача власним коштом здійснити демонтаж спеціальної конструкції, у випадку:

а) несплати, несвоєчасної або неповної сплати платежів, у випадку заборгованості по оплаті більше, ніж три місяці, передбачених розділом 4 цього Договору;

б) у разі невиконання Користувачем вимог Сільської ради щодо звільнення місць передбачених цим Договором.

3.1.4. Відмовити Користувачу в продовжені строку дії пріоритету чи Дозволу у випадках, передбачених законодавством України.

3.1.5. Вимагати внесення змін до умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства.

3.1.6. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку, передбачених чинним законодавством України.

3.1.7. Інші права, передбачені цим Договором і чинним законодавством України.

3.2. Сільська рада зобов’язується:

3.2.1. Не надавати місця у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволів чи пріоритетів Користувача.

3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Потіївської сільської  ради.

3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами.

3.3. Користувач має право:

3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних конструкцій відповідно до виданих Дозволів.

3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них рекламних засобів з дотриманням положень цього Договору та Правил розміщення зовнішньої реклами на території  Потіївської сільської ради.

3.4. Користувач зобов’язаний:

3.4.1. Використовувати місця тільки за призначенням відповідно до Договору та не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Закону України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», Правил розміщення зовнішньої реклами.

3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати місця та розміщені на них спеціальні конструкції в належному стані, нести всі витрати щодо їх експлуатації.

3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за встановлений пріоритет, або за розміщення зовнішньої реклами згідно з Дозволами за розрахунковими тарифами, що діють на день сплати.

3.4.4. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.

3.4.5. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.

3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця (Сільській раді) матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини Користувача.

3.4.7. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції, після закінчення терміну дії Дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні терміну дії цього Договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної ситуації.

3.5. Після отримання Користувачем Дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, проводиться незалежно від того, чи використовує його Користувач, чи тимчасово не використовує.

3.5.1. Здійснювати переобладнання, реконструкцію, поліпшення наданих в користування місць за власні кошти тільки за письмовою згодою Сільської  ради. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до належного стану.

3.5.2. У тижневий термін Листом повідомити Сільську раду про зміни адреси для листування, банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію.

3.5.3. Передача місць, наданих Користувачу, іншим фізичним чи юридичним особам на будь-якій підставі (суборенда, спільна діяльність і т.п.) не допускається.

3.6. Забороняється Користувачу  розміщати рекламу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

 

 

 

4. Форма плати за користування та порядок розрахунків

4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами, а також за встановлений пріоритет визначається на підставі тарифів, затверджених виконавчим комітетом Потіївської сільської  ради, згідно з переліком конструкцій, а також бухгалтерського розрахунку за формою визначеної п. 58 Порядку.

4.2. Розмір плати за користування місцем, надане в користування за цим Договором, складає: _____________________________________ грн. _____ коп. на рік.

4.3. Користувач може перерахувати плату вказану в п.4.2. цього Договору за користування місцем за рік одноразово одним платежем, але не пізніше 25 грудня поточного року.

4.4. Користувач щомісячно перераховує плату за користування місцем в сумі _______ грн. 00 коп. не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному, на національний рахунок –UA               (IBAN), код ЄДРПОУ –, одержувач  -, МФО, банк отримувача Казначейство України.

 

4.5. З дня укладення цього Договору і до отримання Дозволу (дозволів) на розміщення зовнішньої реклами на спеціальних конструкціях, які встановлюються на місцях, наданих за Договором (в період дії пріоритету на місце), Користувач щомісячно вносить плату за користування місцям за Договором у розмірі 25 % відсотків від суми передбаченої п. 4.2. цього Договору, що складає: _________________ грн. ____ коп.

4.6.У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламоносія, проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.

4.7. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних свят, застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби, на яких розміщуються вказані сюжети. Розміщення соціальної реклами Користувачем здійснюється за узгодженням з сільським головою.

 

5. Порядок повернення місць, наданих в користування

5.1. Протягом 3-х днів після припинення дії Договору на будь-яких підставах, передбачених пунктами цього Договору, Користувач зобов'язаний звільнити надані в користування місця і передати їх Сільській раді. Повернення місць, наданих в користування, здійснюється Користувачем на підставі Актів прийому-передачі, які підписуються уповноваженими представниками Сторін.

При цьому демонтаж спеціальних конструкцій і приведення території місць у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття тощо) здійснюється Користувачем самостійно за власний рахунок.

5.2. Місця вважаються фактично повернутими Сільській раді  з моменту підписання Актів прийому-передачі.

5.3. Місця, що були надані в користування Користувачу, повинні бути повернуті ним Сільській  раді у стані, не гіршому від того, в якому вони знаходилися на момент передачі.

5.4. У разі невиконання вимог Сільської ради щодо звільнення Користувачем місць, Сільська рада має право здійснити роботи з демонтажу спеціальних конструкцій, що розташовані на займаних Користувачем місцях, з наступною оплатою Користувачем цих робіт в розмірі фактичних витрат Сільської ради, пов’язаних з вимушеним проведенням робіт з демонтажу і зберіганням демонтованих спеціальних конструкцій. Проведення робіт з демонтажу спеціальних конструкцій оформлюється шляхом підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних робіт.

5.5. При проведенні демонтажу спеціальних конструкцій у випадках, передбачених цим Договором, Користувач зобов’язаний повернути місця протягом 3-х днів за Актами прийому-передачі.

 

6. Відповідальність Сторін

6.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства.

6.2. У випадку прострочення платежів, за несплату, несвоєчасну або неповну сплату платежів, передбачених розділом 4 цього Договору, Користувач сплачує на користь Сільської ради пеню від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме в період, за який нараховується пеня.

6.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, несвоєчасного демонтажу конструкції після закінчення терміну дії Дозволу або цього Договору Користувач сплачує Сільській раді штраф у розмірі 50 гривень за кожен день самовільного встановлення і відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв.

 

7. Форс – мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору, якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити жодна зі Сторін. У разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний термін.

7.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.

7.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані компетентними державними органами як обставини непереборної сили.

 

8. Термін дії Договору

8.1. Договір набирає чинність з моменту отримання Користувачем пріоритету чи Дозволу на розміщення зовнішньої реклами та діє до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи Дозволу.

8.2. Заява на пролонгацію Договору подається до Сільської ради за місяць до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи Дозволу.

8.3. Заява на внесення змін або скасування Дозволу подається Користувачем у Сільську раду за місяць для внесення відповідних змін або скасування Дозволу.

8.4. Договір достроково припиняє дію:

8.4.1. За взаємною згодою Сторін.

8.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Потіївської сільської ради Користувачу відмовлено в наданні Дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або Дозвіл анульовано рішенням виконавчого комітету Потіївської сільської ради.

8.4.3. За рішенням суду.

8.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених цим Договором, - за ініціативою Сільської ради.

 

9. Прикінцеві положення

9.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання умов цього Договору, всі питання вирішуються шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння між Сторонами спір вирішується в судовому порядку.

9.2. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову юридичну силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і являються невід’ємною частиною цього  Договору.

9.3. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу.

9.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.

9.5. Сторони підтверджують достовірність інформації, наведеної в розділі 10 цього Договору, - кожна в частині власних адрес та реквізитів. У разі зміни адрес та/або реквізитів, передбачених у розділі 10 цього Договору, Сторони зобов'язуються протягом 10 (десяти) робочих днів письмово проінформувати один одного про зміни.

9.6. Сторони своїм підписом надають право на обробку персональних, та комерційних даних, отриманих для виконання даного договору.

 

10. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Перша сторона

Адреса: _________________________________ _________________________________________

Код ЄДРПОУ ____________________________

п/р _____________________________________

п/р (для ПДВ) ____________________________

_________________________________________

МФО _____________________

тел. ______________________

Друга сторона

Адреса юридична: __________________________

__________________________________________

Код ЄДРПОУ __________________________

п/р _______________________________________

п/р (для ПДВ) ______________________________

__________________________________________

МФО ______________________

Тел. _______________________

 

 

Підписи сторін:

 

 

 

_____________________ (_______________)

 

 

_____________________ ( _______________ )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Додаток  2

                                                                                          до рішення  сільської ради

                                                                                                                           від                р. №

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

 

 

Письмове погодження місця розташування рекламного засобу

 

__________________________________________________________________

(повна назва юридичної особи; код ЄДРПОУ) __________________________________________________________________

погоджує __________________________________________________________

                         (повна назва юридичної особи/ПІБ фізичної особи; код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

__________________________________________________________________

особи, якій надається погодження)

розміщення спеціальної конструкції __________________________________,

                                                                         (тип конструкції, її розміри та кількість сторін)

за  адресою: _______________________________________________________

 

строком на _________________ роки (-ів).

                                                  (до п`яти років)

 

 

 

__________________________                      _______________________________

                                                             Підпис                                              Прізвище та ініціали

 

                                                                                                                          

 

                                                                                     М.П.

 

 

«_____» ___________ 20___ р.

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Додаток  4

                                                                                          до рішення  сільської ради

                                                                                                                           від  р. №

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

щодо отримання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами

 

1.

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів звернення

Виконком  Потіївської сільської ради

2.

Місцезнаходження органу

Житомирська обл.. Житомирський район,

с. Потіївка, вул. Центральна, 31

3.

Інформація щодо графіка

роботи органу

Графік прийому звернень громадян

Понеділок - Четвер

П’ятниця

 

4.

Реквізити представника місцевого дозвільного органу, відповідального за видачу дозволу

тел.

5.

Нормативно – правові акти, якими регламентується видача дозволу

 1. Закон України «Про рекламу»,
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 3. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,
 4.  Закон України „Про адміністративні послуги”
 5. Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок розміщення зовнішньої реклами на територі Потіївської сільської ради          року.

.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання дозволу

1. Заявка на отримання дозволу, до якої додаються:

– копія паспорта фізичної особи (стор.1, 2, 3, 4, 10 та 11);

-  копія ідентифікаційного номера;

– фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 6х9 см), на якому планується розташування рекламного засобу,

– ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (конструктивне рішення завірене підписами і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики,

– копія ліцензії розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання.

2. Погодження з власником місця, де планується розташування рекламного засобу, або з уповноваженим ним органом (особою).

 

3. органом виконавчої влади (відділ містобудування Житомирської РДА) - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

5.утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

5.Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

 

8.

Платність (безоплатність) видачі дозволу

БЕЗОПЛАТНО

9.

Строк, протягом якого видається дозвіл

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

10.

Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні дозвільного документу

Дозвіл не видається або дія дозволу припиняється, якщо:

 • подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного  характеру,  згідно із встановленим вичерпним переліком;
   
 • виявлення в  документах,  поданих  суб'єктом  господарювання, недостовірних відомостей;
   
 •  негативний висновок за результатами проведених  експертиз  та обстежень  або  інших наукових і технічних оцінок,  необхідних для
  видачі документа дозвільного характеру.

   

     Законом можуть встановлюватися інші підстави  для  відмови  у
видачі документа дозвільного характеру.

 

11.

Строк дії дозволу (необмеженість строку дії)

Дозвіл надається строком на 5 років за винятком випадків:

 • якщо менший строк не зазначено у заяві;
 • менший строк не встановлено погодженням власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи),
 • якщо рекламна конструкція розміщується в зоні історичної спадщини дозвіл надається на 2 роки.

12.

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Додаток  5

                                                                                           до рішення  сільської  ради

                                                                                                                           від             р. №

 

 

ЖУРНАЛ

реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами

 

 

Реєстраційний номер заяви

Дата  подання

Для юридичної особи повне найменування, місце находження та ідентифікаційний код, для фізичної особи прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце проживання

Адреса  розміщення рекламного засобу, тип конструкції

Кількість сторінок у поданих документах

Підпис особи,на яку покладено реєстрацію документів

Підпис заявника

Дата прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у його встановленні

Дата і номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строк дії, дата і  номер рішення про відмову у наданні  дозволу

Результати розгляду заяв а продовження строку дії або переоформлення

дозволу

Дата і номер рішення про скасування дозволу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Потіївської сільської ради   « Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території територіальної громади Потіївської сільської ради»

(далі-Аналіз)

 

 

розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 року № 308.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

шляхом регулювання

 

Відповідно до Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України. 

У зв'язку з цим виникла необхідність затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території та в населених пунктах Потіївської сільської ради, які будуть базовим документом та створюватимуть сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери на території Потіївської сільської ради.

Механізм вирішення питання, запропонований у проєкті, відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

(ОМС – Потіївська сільська рада)

Так

-

Суб’єкти господарювання

Так

-

у т. ч. суб’єкти малого підприємництва

Так

-

 

Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на визначення умов надання дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами для всіх суб'єктів господарювання, впорядкування розташування рекламних засобів на території Потіївської сільської ради.    

 

2. Цілі  державного регулювання

Проєкт рішення розроблено з метою реалізації статті 16 Закону України «Про рекламу» та  врегулювання відносин, які виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами на території Потіївської сільської ради.

Метою державного регулювання є закладення основ переходу на якісно новий рівень розміщення рекламних засобів, вирішення проблеми розміщення рекламних засобів в архітектурному середовищі громади з урахуванням містобудівних умов, історичних та природно-географічних факторів, тощо.

Основні цілі регулювання:

   • забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами, нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;
   • врегулювання взаємовідносин, що виникають між Потіївською сільською радою та розповсюджувачами зовнішньої реклами, які передбачають її розміщення на території Потіївської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства;
   • впорядкування розміщення об’єктів зовнішньої реклами;
   • створення дієвої системи контролю за дотриманням правил розміщення зовнішньої реклами;
   • створення єдиних умов для діяльності всіх суб’єктів господарської діяльності у сфері зовнішньої реклами;
   • збільшення обсягів надходжень грошових коштів до бюджету за користування місцями розміщення спеціальних конструкцій, що знаходяться в комунальній власності;
   • приведення до порядку механізму розміщення реклами, визначення розміру плати за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, порядку проведення демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності  Потіївської сільської ради;
   • надання пріоритету заявника на місце розташування спеціальних конструкцій.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонуються два способи:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 

(неприйняття регуляторного акта)

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки не врегульовує механізм розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Потіївської сільської ради.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання та  надає можливість затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території Потіївської сільської ради, регулювати відносини, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами, а також забезпечить  виконання на території громади положень, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів» та Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затверджениими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (із змінами).

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу органів місцевого самоврядування 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

 

Зменшення  надходжень до бюджету. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Впровадження чіткого механізму із видачі дозволів, врегулювання взаємодії Потіївської сільської ради із суб’єктами господарювання.

Збільшення надходжень до бюджету.

Витрата часу на розробку та прийняття регуляторного акту.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

Інформаційна необізнаність громадян щодо товарів та послуг, які виробляють (пропонують) суб’єкти господарювання

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Проінформованість населення про товари, роботи та послуги, соціально-культурні заходи, тощо.

Впорядкування та покращення естетичної привабливості населених пунктів громади.

Реалізація проєкту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з  бюджету.

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Отримання дозвільної документації у встановленому законодавством порядку та визначені строки.

Забезпечення розвитку ринку рекламних послуг для суб’єктів господарювання.

Плата за користування місцем розташування зовнішньої реклами. 

 

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не надасть можливості суб’єктам господарювання у сфері реклами отримати на законних підставах дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території  Потіївської сільської ради.

Застосування другої альтернативи надасть можливість врегулювати відносини, які виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами на території громади. Затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Потіївської сільської ради матиме вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які надають рекламні послуги.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

1 (цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті)

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

4 (цілі регуляторного ата, які можуть бути досягнуті повністю)

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повністю та нададуть можливість користуватися врегульованим, єдиним, прозорим механізмом отримання дозвільної документації у сфері розміщення зовнішньої реклами. Положення проєкту регуляторного акта врегульовують відносини суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

Відсутні

Цілі не будуть досягнені, оскільки в чинному законодавстві не існує єдиного нормативного акту, який би чітко визначав порядок отримання дозвільних документів у сфері розміщення зовнішньої реклами

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Введення в дію запропонованого регуляторного акта спростить процедуру одержання дозвільних документів у сфері розміщення об'єктів зовнішньої реклами для суб’єктів господарювання. Збільшення надходжень до бюджету.

Витрати часу на розробку та прийняття регуляторного акту. Збільшення плати за користування місцем для розміщення рекламного засобу.

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх та прозорим механізмом отримання дозвільної документації у сфері розміщення зовнішньої реклами.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі, не надасть можливості суб’єктам господарювання у сфері рекламних послуг отримати на законних підставах дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території Потіївської сільської ради. Дана альтернатива є неприйнятною.

Х

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Дана альтернатива є прийнятною, оскільки є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Забезпечення прозорої процедури розміщення зовнішньої реклами на території Потіївської сільської ради, що у свою чергу надасть можливість забезпечення розвитку ринку рекламних послуг.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта. На дію цього регуляторного акта може вплинути зміна чинного законодавства; економічна криза, наслідком якої може стати нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання та відмова від здійснення господарської діяльності.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізм дії: запропонований регуляторний акт, який  спрямований на безпосереднє розв’язання визначеної проблеми, регулює відносини, що виникають у зв'язку із розміщенням об'єктів зовнішньої реклами на території Потіївської сільської ради та визначає порядок надання дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Зокрема, визначаються повноваження робочого органу, процедура погодження, отримання, продовження дозволу, внесення змін в технологічні схеми, розрахунку плати за тимчасове користування місцем для розміщення рекламних засобів, вимоги до зовнішньої реклами, тощо.

Прийняття даних Правил надасть можливість Потіївської сільської раді видавати дозволи на розміщення зовнішньої реклами на території громади, що у свою чергу сприятиме розвитку здорової конкуренції у сфері рекламних послуг. Потіївська сільська рада здійснюватиме моніторинг  розміщення зовнішньої реклами на території громади, а у випадках невиконання розповсюджувачами реклами вимог цього регуляторного акта вживатиме заходи, спрямовані на демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

   • розробка проєкту регуляторного акта «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території територіальної громади Потіївської сільської ради», обговорення його на засіданнях робочої групи з дотримання принципів державної регуляторної політики;
   • оприлюднення проєкту рішення Потіївської сільської ради «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території територіальної громади Потіївської сільської ради» та аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій;
   • затвердження проєкту регуляторного акта «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території територіальної громади Потіївської сільської ради» на сесії  Потіївської сільської  ради;
   • оприлюднення даного регуляторного акта у засобах масової інформації.

Реалізація даного механізму та заходів вирішить проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання,  та забезпечить високий ступінь ефективності досягнення цілей, визначених при розробці регуляторного акта.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Для реалізації регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з місцевого бюджету.

Підготовка документів не потребує наявності кваліфікаційних або ліцензійних сертифікатів. Передбачаються витрати робочого часу учасників процедури.

Населення громади  буде проінформовано через засоби масової інформації.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Проєкт регуляторного акта є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого строку.

Дія даного акта є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі. Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та в разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

надходження коштів до місцевого бюджету у зв’язку з безпосередньою дією регуляторного акту – надходження коштів до місцевого бюджету збільшаться;

рівні умови для всіх розповсюджувачів зовнішньої реклами;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, а також населення громади;

дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають намір розмістити об’єкти зовнішньої реклами на території Потіївської сільської ради.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним та соціологічним методами.

За результатами проведення відстежень буде можливість порівняти показники результативності дії регуляторного акта. На підставі аналізу звіту про відстеження результативності даного регуляторного акта буде прийматися рішення про скасування, про необхідність залишити даний акт без змін або про його перегляд. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта. Відстеження результативності проводиться розробником регуляторного акта із залученням суб’єктів господарювання, їх кількості, використовуючи дані моніторингу.

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора