Про затвердження Положення про використання коштів резервного фонду бюджету Потіївської сільської територіальної громади

Дата: 14.12.2021 18:25
Кількість переглядів: 316

Керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Положення про резервний фонд бюджету Потіївської сільської територіальної громади (додається).

2. Фінансовому відділу Потіївської сільської ради у своїй роботі дотримуватись вимог Положення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Сільський голова                                         Марина ПЛЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

Потіївської сільської ради

чотирнадцятої сесії восьмого скликання

від 17.12.2021 року №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про використання коштів резервного фонду бюджету

Потіївської сільської територіальної громади

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок утворення резервного фонду бюджету сільської  територіальної громади напрями використання коштів резервного фонду, і встановлює процедури, пов’язані з виділенням коштів резервного фонду та звітуванням про їх використання.

1.2. Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету на відповідний бюджетний період.

1.3. Резервний фонд створюється за рішенням Потіївської сільської ради і не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету Потіївської сільської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

1.4. Резервний фонд встановлюється рішенням Потіївської сільської територіальної громади про бюджет на відповідний бюджетний період загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

1.5. Розподіл бюджетного призначення резервного фонду провадиться за рішенням виконавчого комітету Потіївської сільської ради.

 

2. Напрями та умови використання коштів з резервного фонду

 

2.1. Кошти резервного фонду можуть використовуватися на здійснення:

2.1.1. Заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;

2.1.2. Заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;

2.1.3.Інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету Потіївської сільської територіальної громади, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету Потіївської сільської ради, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Житомирської обласної державної адміністрації, Потіївської сільської ради, виконавчого комітету Потіївської сільської ради підстав для проведення таких заходів.

2.2. До непередбачених заходів, визначених у підпункті 2.1.3. пункту 2.1. цього Положення, не можуть бути віднесені:

обслуговування та погашення боргу місцевого самоврядування;

додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у місцевому бюджеті;

капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації;

надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Потіївською сільською радою.

2.3. За рахунок коштів резервного фонду можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

2.4. Рішення про виділення коштів з резервного фонду приймається тільки в межах призначення на цю мету у місцевому бюджеті на відповідний бюджетний період, і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.

2.5. Кошти з резервного фонду виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з резервного фонду.

Кошти із резервного фонду суб'єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

 

3. Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету

 

3.1. Звернення про виділення коштів з резервного фонду подаються підприємствами, установами, організаціями (далі - заявники) або головним розпорядником коштів до виконавчого комітету Потіївської сільської ради.

3.2. У зверненні зазначається:

напрям використання коштів резервного фонду;

головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду (у разі необхідності);

обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду, в тому числі на умовах повернення;

підстави для здійснення заходів за рахунок місцевого бюджету;

інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені.

3.3. До звернення обов'язково додаються:

розрахунки обсягу коштів з резервного фонду;

перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та інших заходів;

документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини непроведення страхування);

інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті 2.1.1. пункту 2.1. цього Положення, до звернення також обов'язково додаються:

акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;

узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.

3.4. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду на цілі, передбачені у пункті 2.3. цього Положення, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.

3.5. Виконавчий комітет Потіївської сільської ради не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення фінансовому відділу Потіївської сільської ради для розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші  структурні підрозділи Потіївської сільської ради. У разі потреби виконавчий комітет Потіївської сільської ради дає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади - щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;

Держбуду (Укрінвестекспертизі) - щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду (за згодою);

Відповідному структурному підрозділу Потіївської сільської ради - щодо оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та необхідних для їх відшкодування коштів.

У разі, коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах третьому-п'ятому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки фінансовому відділу Потіївської сільської ради.

3.6. Фінансовий відділ Потіївської сільської ради розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду і наслідків у разі не виділення коштів на такі заходи та надсилає їх у тижневий термін сільському голові сільської територіальної громади.

3.7. Виконавчий комітет Потіївської сільської ради за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 3.5. цього Положення, та пропозицій фінансового відділу Потіївської сільської ради, робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду, а також щодо оцінки наслідків у разі не виділення коштів на такі заходи з резервного фонду.

3.8. У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. цього Положення, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 3.2., 3.3. цього Положення, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це виконавчому комітету Потіївської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

4. Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду

 

4.1. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів та фінансовий відділ Потіївської сільської ради є відповідальним за підготовку та подання проєктів рішень виконавчого комітету Потіївської сільської ради про виділення коштів з резервного фонду.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду фінансовий відділ Потіївської сільської ради готує відповідний проєкт рішення виконавчого комітету Потіївської сільської ради, в якому повинно бути визначено:

головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду;

напрям використання коштів з резервного фонду;

обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду;

умови повернення коштів, виділених з резервного фонду.

4.2. Фінансовий відділ Потіївської сільської ради погоджує проєкт рішення про виділення коштів з резервного фонду з сільським головою СТГ і подає його в установленому порядку на розгляд виконавчого комітету Потіївської сільської ради.

4.3. Виконавчий комітет Потіївської сільської ради приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду виключно за наявності висновків фінансового відділу Потіївської сільської ради.

 

5. Виділення коштів з резервного фонду, ведення обліку та звітності

 

5.1. Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду:

5.1.1. Головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє фінансовому відділу Потіївської сільської ради коди економічної класифікації видатків бюджету та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним розпорядженням;

5.1.2. Фінансовому відділу Потіївської сільської ради під час визначення бюджетної програми з резервного фонду закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.

5.2. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

5.3. Фінансовий відділ Потіївської сільської ради після внесення змін до розпису бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду.

5.4. Секретар виконавчого комітету Потіївської сільської ради веде реєстр та проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду і щомісяця інформує виконавчий комітет Потіївської сільської ради про витрачання коштів резервного фонду.

5.3. Фінансовий відділ Потіївської сільської ради щомісячно звітує перед Потіївською сільською радою про витрачання коштів з резервного фонду бюджету сільської територіальної громади.

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                      Лариса ХАРЧЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора