Житомир отримає кошти для проведення термомодернізації шкіл та дитячих садочків

http://zhytomyr-rda.gov.ua/zhytomyr-otrymaie-koshty-dlia-provedennia-termomodernizatsii-shkil-ta-dytiachykh-sadochkiv/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/4405417062875764