Наталія Остапченко: ефективна «зброя», яка протидіє поширенню COVID-19, — вакцинація.

http://zhytomyr-rda.gov.ua/nataliia-ostapchenko-efektyvna-zbroia-iaka-protydiie-poshyrenniu-covid-19-vaktsynatsiia-video/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/4379123175505153