Глава держави здійснив тестову поїздку на новому потягу українського виробництва
http://zhytomyr-rda.gov.ua/hlava-derzhavy-zdijsnyv-testovu-poizdku-na-novomu-potiahu-ukrainskoho-vyrobnytstva/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/4354404227977048