Розпорядження про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади (КНП

Дата: 19.07.2021 14:25
Кількість переглядів: 729

TRIZUB3

УКРАЇНА

ПОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

12.07.2021                                     с. Потіївка                                                      №

 

Про проведення конкурсу на

заміщення вакантної посади директора

Комунального некомерційного підприємства

 "Потіївська амбулаторія загальної практики

 сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади (КНП "ПОТІЇВСЬКА  АЗПСМ")

 

Керуючись Кодексом законів про працю України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» та з метою впровадження публічного і прозорого механізму призначення директора Комунального некомерційного підприємства "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади (КНП "ПОТІЇВСЬКА  АЗПСМ"):

 

 1. Провести конкурс на заміщення посади директора Комунального некомерційного підприємства "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади (КНП "ПОТІЇВСЬКА  АЗПСМ").
 2. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника КНП "ПОТІЇВСЬКА  АЗПСМ" (додаток 1).
 3. Затвердити персональний склад постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника КНП "ПОТІЇВСЬКА  АЗПСМ" (додаток 2).
 4. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу відповідно до Порядку та оприлюднити оголошення на офіційному веб-сайті Потіївської сільської ради.
 5. Затвердити форму контракту з директором КНП "ПОТІЇВСЬКА  АЗПСМ" (додаток 3).
 6. Спеціалісту Потіївської сільської ради Харченко О.В. вжити заходів щодо оприлюднення на офіційному веб-сайті Потіївської сільської ради даного розпорядження.
 7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                              Марина Плечко

Додаток 1

 до розпорядження сільського

голови від 12.07.2021 року №

ПОРЯДОК

Проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади (КНП "ПОТІЇВСЬКА АЗПСМ").

 

Загальна частина

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади (КНП "ПОТІЇВСЬКА АЗПСМ") (далі - конкурс).
 2. Конкурс проводиться за розпорядженням сільського голови Потіївської сільської ради.
 3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
 1. забезпечення рівного доступу;
 2. політичної неупередженості;
 3. законності;
 4. довіри суспільства;
 5. недискримінації;
 6. прозорості;
 7. доброчесності;
 8. ефективного і справедливого процесу відбору.

Умови проведення конкурсу

 1. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження сільського голови, у разі наявної вакантної посади.
 2. Конкурс складається з таких етапів:
 1. розпорядження про проведення конкурсу;
 2. формування конкурсної комісії (у разі необхідності оновлення її складу);
 3. підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);
 4. проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу);
 5. оприлюднення результатів конкурсу.
 1. Сільський голова (з дня виникнення вакантної посади до призначення керівника закладу за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків керівника закладу на особу з числа штатних працівників закладу або призначає виконуючого обов’язки з числа інших осіб.

Особа, на яку покладається виконання обов’язків керівника закладу або яка призначається виконуючим обов’язки керівника закладу, повинна відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам для керівника закладу охорони здоров’я.

 1. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є претендентами на зайняття посади (далі - претенденти).
 2. Конкурсна комісія утворюється одночасно з розпорядженням про проведення конкурсу.
 3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.флік
 4. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості: представники органу управління;

представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

У разі відсутності вищезазначених спілок та об’єднань до складу комісії входять представники депутатського корпусу сільської ради та представники від громади.

 1. Оголошення про формування конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу управління одночасно з оприлюдненням розпорядження про проведення конкурсу.
 2. Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить шість - дев’ять осіб.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі - експерти) з правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

 1. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.
 2. Персональний склад конкурсної комісії, у тому числі голова та секретар конкурсної комісії, затверджуються розпорядженням сільського голови. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться розпорядженням сільського голови.
 3. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

 1. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 15 цього Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 15 цього Порядку, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

 1. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються розпорядженням сільського голови у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.
 2. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи.
 3. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні органу управління. Орган управління забезпечує діяльність конкурсної комісії.
 4. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.
 5. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті органу управління інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

 1. Конкурсна комісія:

оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;

встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;

встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;

оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;

перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;

приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;

оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника закладу, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання керівникові органу управління, який призначає такого кандидата на посаду керівника закладу;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

 1. Голова комісії:
 1. здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;
 2. головує на засіданнях конкурсної комісії;
 3. організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.
 1. Секретар конкурсної комісії забезпечує:
 1. ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;
 2. підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;
 3. за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

Підготовка до проведення конкурсу

 1. Комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-сайті органу управління оголошення про проведення конкурсу.

В оголошенні зазначаються такі відомості:

правові підстави проведення конкурсу;

найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності;

дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;

номер телефону та адреса електронної пошти для довідок; перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі; вимоги до претендента та конкурсної пропозиції; дата і місце проведення конкурсу.

 1. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
 1. копію паспорта громадянина України;
 2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
 5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до цього Порядку;
 7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 8. довідку МВС про відсутність судимості;
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 10. попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 цього Порядку;
 11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 цього Порядку;
 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 1. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 1. Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція органу управління.

Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

 1. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним необхідних документів;

його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

 1. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
 1. подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
 2. надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
 3. надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Проведення конкурсу

 1. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.
 2. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.
 3. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.
 4. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.
 5. Орган управління забезпечує ведення відеозапису засідання конкурсної комісії під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників.

Відеозапис такого засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше наступного дня з дати проведення засідання та зберігається на відповідному веб-сайті не менше одного року.

Оприлюднення результатів конкурсу

 1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, - переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання сільському голові, щодо призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу. Розпорядження про призначення на посаду та укладення контракту на строк від трьох до п’яти років, приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання. Зазначений строк може бути продовжено на період проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (у випадках, передбачених законодавством), інших процедур, передбачених законодавством.
 2. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу управління.

Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати органові управління обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.

 1. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

 

Додаток 2 до розпорядження сільського голови від 12.07.2021 року №

 

СКЛАД

конкурсної комісії на заміщення посади директора

Комунального некомерційного підприємства "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади (КНП "ПОТІЇВСЬКА АЗПСМ")

 

Сергій ОЛІШЕВСЬКИЙ - заступник сільського голови, голова комісії;

Олена КОВАЛЬЧУК - секретар сільської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

Наталія ЗЛЄВСЬКА - начальник відділу соціального захисту населення;

 

Юрій ЛИТВИНЧУК  - депутат сільської ради, голова постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту та гуманітарних питань;

 

Леонід КУРАЧЕНКО- депутат сільської ради, голова постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту та гуманітарних питань;

 

Валерій ЗАВАРЗІН - лікар КНП "ПОТІЇВСЬКА  АЗПСМ"

 

 

Сільський голова                                                              Марина Плечко

 

Додаток 3
до Порядку
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання
корупції”
Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання
корупції”, попереджений (попереджена).
____ __________20___
р.
________________
(підпис)
___________________
(прізвище, та ініціали)

 

Додаток 4
до Порядку
ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Номер контактного телефону
Електронна адреса
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти
господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади
(найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані
інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім
інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного
пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не
контролюються Вами:
1) акції, облігації та інші цінні папери?
_____________________________________________
_____________________________________________
так** ? ні ?
2) комерційні підприємницькі інтереси (наприклад,
спільне підприємство, партнерство)?
_____________________________________________
_____________________________________________
так** ? ні ?
2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які
можуть бути розширені або звужені за результатами
роботи (назва посади), на:
1) патенти, знаки на товари та послуги, авторські права
(включаючи заявки, що розглядаються)?
_____________________________________________
так** ? ні ?
_____________________________________________
2) запатентоване ноу-хау?
_____________________________________________
_____________________________________________
так** ? ні ?
3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років
експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією,
клінічними/доклінічними випробуваннями
(дослідженнями) лікарських засобів, що може
стосуватися посади (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________
так** ? ні ?
4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на
посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які
можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________
так** ? ні ?
5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації
оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/
публікації, що можуть стосуватися посади (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________
так** ? ні ?
6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з
приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть
сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та
незалежність?
_____________________________________________
_____________________________________________
так** ? ні ?
Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.
Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на
офіційному веб-сайті органу управління.
____ _______ 20___ р. ________________
(підпис)
____________
* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій
претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на
об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання повноважень.
До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який
може вплинути на результати такої роботи.
Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно
проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім
осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб,
які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов —
чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата,
рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки,
тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка
перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими
претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в
його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).
Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.
** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядженням сільського

 голови 12.07.2021 року №

Контракт

з керівником комунального некомерційного підприємства

20    р.

 

(найменування населеного пункту)

(найменування ради чи прізвище, ім’я та по батькові сільського голови)

який діє на підставі _____________________________________  (далі - орган управління

майном),

з                           однієї                           сторони,                           та                           громадянин

(прізвище, ім’я та по батькові)

(далі - керівник), з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей контракт про нижченаведене:

(прізвище, ім’я та по батькові) призначається  на посаду

(найменування посади і закладу охорони здоров’я)

на строк дії цього контракту.

Загальні положення

 1. Цей контракт регулює трудові відносини, пов’язані з виконанням керівником комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства (далі - підприємство), своїх обов’язків, визначає права, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці керівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, строк дії договору та є особливою формою трудового договору.
 2. За цим контрактом керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності підприємства, раціонального використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника.
 3. Керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов’язків підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом підприємства. Керівник діє від імені підприємства без довіреності.
 4. Керівник підзвітний органу управління майном Потіївській сільській раді у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Права та обов’язки сторін

 1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.
 2. Керівник підприємства зобов’язаний:
 1. організувати належне виконання завдань, передбачених статутом, та укладених договорів про медичне обслуговування населення;
 2. своєчасно вживати заходів до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності;
 3. організувати надання підприємством належного, доступного, кваліфікованого медичного обслуговування;
 4. забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 5. готувати та подавати на затвердження до органу управління фінансовий план підприємства, ініціювати внесення змін до нього у разі потреби;
 6. своєчасно подавати в установленому порядку податкову, фінансову та іншу звітність підприємства;
 7. подавати органу управління фінансовий звіт в порядку, встановленому органом управління майном;
 8. забезпечити належну організацію дотримання прав пацієнта під час надання підприємством медичної допомоги та здійснення медичного обслуговування, у тому числі права на лікарську таємницю;
 9. забезпечити відповідність матеріально-технічної бази підприємства встановленим законодавством вимогам;
 10. забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна;
 11. забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель;
 12. забезпечувати дотримання підприємством вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;
 13. вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше ніж два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше ніж протягом семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;
 14. дотримуватися гарантій оплати праці, встановлених законодавством, створити систему стимулів та мотивації персоналу;
 15. забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 16. забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;
 17. укладати трудові договори з працівниками підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;
 18. вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;
 19. затверджувати наказами підприємства положення про структурні підрозділи, штатний розпис, положення про преміювання, інші положення та порядки, що мають системний характер, затверджувати посадові та робочі інструкції працівників;
 20. призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників (медичного директора), головного бухгалтера закладу, керівника юридичної служби (юрисконсульта), керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції закладу в порядку, передбаченому законодавством;
 21. погоджувати з органом управління майном свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України;
 22. своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти органу управління майном, видані відповідно до законодавства;
 23. невідкладно інформувати орган управління майном про участь підприємства у судових процесах з фінансових та майнових питань;
 24. розглядати пропозиції спостережної ради підприємства, що надаються в межах її повноважень, та вживати заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів на підприємстві;
 25. з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо інформації з обмеженим доступом, забезпечувати доступ членів спостережної ради підприємства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради підприємства на ім’я керівника підприємства;
 26. відшкодовувати збитки, завдані підприємству з його вини, згідно із законодавством;
 27. виконувати інші завдання та обов’язки, встановлені єдиними кваліфікаційними вимогами, що встановлюються МОЗ та законодавством.
 1. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 6 цього контракту, керівник подає органові управління майном письмове пояснення причини.
 2. Керівник має право:
 1. діяти від імені підприємства, представляти його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, фізичними особами, іншими третіми особами та у судових органах, органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 2. укладати від імені підприємства правочини відповідно до законодавства та обмежень, встановлених статутом;
 3. видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;
 4. відкривати рахунки в банках та органах Казначейства;
 5. розпоряджатися коштами підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством та фінансовим планом підприємства;
 6. визначати розмір заробітної плати, застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
 7. вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами органу управління майном, статутом підприємства і цим контрактом належать до компетенції керівника.
 1. Орган управління майном має право:
 1. вимагати від керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління підприємством, розпорядження закріпленим за підприємством майном та виконання цього контракту;
 2. звільняти керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за ініціативою керівника, а також у разі порушення керівником вимог законодавства та умов цього контракту;
 3. здійснювати контроль за діяльністю підприємства.
 1. Орган управління майном здійснює контроль за виконанням керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 6 цього контракту.
 2. Орган управління майном зобов’язується:
 1. сприяти створенню умов для функціонування підприємства;
 2. подавати інформацію на запит керівника у межах його повноважень;
 3. сприяти підвищенню кваліфікації керівником.
 1. Орган управління майном:
 1. погоджує керівникові відпустку, закордонні відрядження та відрядження в межах України;
 2. у разі відсутності керівника має право вирішувати питання щодо покладення виконання обов’язків керівника.
 1. Керівник подає звіт про виконання цього контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.
 2. Орган управління майном може надавати керівникові інші повноваження, якщо це передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом визначення їх у статуті підприємства.

Умови матеріального забезпечення керівника

 1. Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу в розмірі __________________ гривень і фактично відпрацьованого

часу;

премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

 1. Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.
 2. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

Відповідальність сторін. Розв’язання спорів

 1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.
 2. Спори між сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.
 3. Орган управління майном несе відповідальність та забезпечує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, заподіяної керівникові у разі дострокового розірвання цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, а також на підставі, не передбаченій законодавством та цим контрактом.
 4. Керівник несе відповідальність за:
 1. неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;
 2. недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці на підприємстві;
 3. невиконання статутних завдань підприємства і умов цього контракту з вини керівника.

Внесення змін і доповнень до контракту та припинення його дії

 1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення додаткових договорів.
 2. Дія цього контракту припиняється:
 1. із закінченням строку, на який його укладено;
 2. за згодою сторін;
 3. з ініціативи органу управління майном до закінчення строку дії цього контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;
 4. з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
 1. Цей контракт може бути розірваний, а керівник звільнений з посади з ініціативи органу управління майном до закінчення строку дії контракту:
 1. у разі систематичного невиконання керівником без поважних причин умов та обов’язків, визначених цим контрактом;
 2. у разі одноразового грубого порушення керівником вимог законодавства чи обов’язків, передбачених цим контрактом, внаслідок чого підприємству завдано значних збитків;
 3. у разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини керівника;
 4. у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини керівника;
 5. за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;
 6. у разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської заборгованості з вини керівника;
 7. у разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, а також дій (бездіяльності) керівника, що призвели до невиконання в установлені строки законних вимог органів державного фінансового контролю;
 8. на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
 1. У разі дострокового припинення дії цього контракту з незалежних від керівника причин, зазначених у пункті 3 частини першої статті 36, пунктах 1, 2 і 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, встановлюються додаткові гарантії, компенсації та виплати, передбачені законодавством.
 2. За два місяці до закінчення строку дії цього контракту він може бути продовжений за згодою сторін не більш як один раз на строк від трьох до п’яти років.
 3. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, встановлених у ньому, але не передбачених законодавством, звільнення керівника з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

Строк дії та інші умови контракту

 1. Цей контракт діє з___________ 20__ р. до____________ 20__ р. і набирає чинності

з дня підписання сторонами.

 1. Сторони вживають заходів для дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього контракту своїх радників, довірених осіб, представників.
 2. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою сторін шляхом укладення додаткового договору у письмовій формі.

Місцезнаходження сторін та інші відомості

 1. Відомості про підприємство:

найменування______________________________________________________________

місцезнаходження

 1. Відомості про орган управління майном: найменування__________________________________________

місцезнаходження_________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника________________________________________

 1. Відомості про керівника:

прізвище, ім’я та по батькові________________________________________________

місце проживання (реєстрації)_______________________________________________

номер службового телефону_________________________________________________

номер домашнього телефону________________________________________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий_____________________________________

 

 1. Цей контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

 

 

 

Від органу управління майном                                     Директор


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора