Додаток 2
до Порядку

________________________________________________

(найменування посади керівника сільської ради)

 

________________________________________________

(ініціали та прізвище)

________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

________________________________________________

(місце проживання, номер посвідчення)

 

ЗАЯВА
про надання послуг із професійної реадаптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, спрямованих на сприяння підприємницької ініціативи, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

Прошу направити мене до ____________________________________________________

(найменування закладу вищої освіти)

для підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення за _____________________

____________________________________ __________________________________________

(назва спеціальності, спеціалізації)

 

________________________________________________________________________________

Додаток.    1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

 

____ ____________ 20__ року

________________________________
(підпис заявника)

Я, _____________________________________________________________, даю згоду на

                                            (прізвище, ім’я, по батькові)

використання та обробку персональних даних за умови забезпечення їх захисту відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та на проходження професійної орієнтації.

___________________                                         ____ ___________ 20__ року

               (підпис)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(відривний корінець)

 

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ____ ________ 20__ року.

________________                                        ____________________________________________

           (підпис)                                                                (ініціали та прізвище відповідальної особи)

 

МП